System MajorDomus® to duże i profesjonalne narzędzie mające za zadanie pełną kontrolę nad urządzeniami technicznymi (w szczególności służącymi ochronie) zarówno w sposób automatyczny jak i wspomagając pracę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i „utrzymanie ruchu”. Może kontrolować praktycznie nieograniczoną liczbę urządzeń i co ważniejsze nie musi by planowany i budowany od początku jako „wielki” system zarządzania (gdzie trzeba zaprojektować i zdefiniować całe mnóstwo zależności i schematów pracy), lecz może by wdrażany „krok po kroku” dając inwestorowi:

 

  1. Czas na definiowanie zależności zgodnie z wymogami praktycznymi pracy obiektu,
  2. Możliwość uniknięcia ogromnych kosztów związanych z wdrażaniem i szkoleniem personelu,
  3. Czas na przystosowanie użytkowników obiektu do nowych warunków pracy,
  4. Możliwość finansowania całego przedsięwzięcia w sposób nie obciążający budżetu firmy ponad możliwości dzięki:
  • Możliwości „wymieszania” różnych podsystemów (kontrola dostępu, napadowy, oświetlenia itp. w ramach jednej magistrali komunikacyjnej – częsta praktyka). W przypadku prostych, niewielkich systemów, wszystkie podsystemy mogą i najczęściej pracują na wspólnej magistrali komunikacyjnej. Fakt ten w niczym nie umniejsza możliwości systemu, nie powoduje zmniejszenia szybkości pracy, nie wpływa na pracę podsystemów oraz współpracę pomiędzy nimi. W przypadku rozbudowanych systemów, każdy podsystem może być budowany w oparciu o pojedynczą magistralę (czy w przypadku wybitnie skomplikowanych instalacji , na osobnym komputerze), ale wynika to wyłączenie z konieczności uzyskania większej przejrzystości oraz uporządkowania systemu,
  • Możliwości zainstalowania i „doinstalowania” dowolnej liczby, dowolnych kontrolerów w miarę potrzeb klienta. Ze względu na modułową konstrukcję systemu, nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości jego rozbudowy (należy jedynie pamiętać o ograniczeniu ilości możliwych do podłączenia kontrolerów do jednego komputera). Cykl budowy systemu może trwać dowolnie długi okres czasu i być ściśle dopasowany do potrzeb czy też możliwości finansowych użytkownika. W przypadku zaistnienia konieczności dołożenia w systemie pojedynczego (dowolnego) kontrolera cała procedura sprowadza się do nadania mu adresu w systemie, wpięcia go w magistralę komunikacyjną, zdefiniowanie jego zadań oraz w przypadku kontrolerów wejścia-wyjścia podłączyć urządzenia zewnętrzne. Podobna procedura obowiązuje w przypadku dodawania większej ilości kontrolerów (np.: zabezpieczenia kolejnego piętra, budynku itp.). Wystarczy połączyć kontrolery magistralą komunikacyjną z komputerem, zdefiniować ich zadania, dopiąć urządzenia zewnętrzne i cały system bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w poprzednią konfigurację rozpocznie pracę,
  • Możliwości instalacji samodzielnej lub pod nadzorem Meco System. Program jest dostarczany wraz z opisem na płycie CD-ROM. Został on wyposażony w system podpowiedzi, które „prowadzą” użytkownika przez kolejne etapy instalacji. Proces konfiguracji, a później uruchamiania systemu jest krok po kroku szczegółowo opisany w Pomocy programu. Cała procedura programowania polega na wykonywaniu kolejnych, opisanych czynności. Są one na tyle intuicyjne, iż nawet niewprawny użytkownik bez trudu jest w stanie poprawnie skonfigurować, a potem uruchomić system. W przypadku trudności z uzyskaniem przez użytkownika zamierzonego efektu czy też potrzeby dodatkowych konsultacji podczas instalowania czy też konfiguracji systemu, specjaliści firmy są do dyspozycji klienta. Może to by pomoc zarówno telefoniczna, jak również w formie bezpośredniego nadzoru na miejscu u klienta,
  • Samoszkoleniu pracowników dokonujących instalacji dzięki temu, iż użytkownik pracuje z systemem na wszystkich etapach jego tworzenia, od momentu instalacji, poprzez procedury definiowania systemu, aż do obsługi systemu w codziennym użytkowaniu, dokładnie i precyzyjnie poznaje cały system oraz uczy się w praktyce rozwiązywać pojawiające się problemy. Takie doświadczenia są niezwykle przydatne w przypadku powiększania systemu i konieczności jego zaprogramowania,
  • „Dopinaniu” istniejących na obiekcie, samodzielnie i niezależnie działających systemów lub pojedynczych urządzeń do tworzonego ZSZ praktycznie na dowolnym etapie jego tworzenia. Integracja ZSZ z systemami zainstalowanymi u klienta zależy od stanu zastanego. System jest w stanie interpretować zdarzenia pochodzące z systemów zewnętrznych jeżeli mają one postać zmiany stanów logicznych. Podłączenie takiego zdarzenia do portu wejściowego kontrolera i przypisanie mu nazwy mnemonicznej daje czytelny obraz pracy tego systemu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku konieczności sterowania specjalistycznych urządzeń już zamontowanych u klienta. Generalnie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Dzięki możliwości budowania ZSZ etapami, nie ma konieczności zakupu od razu wszystkich elementów składowych systemu, a przez to ponoszenia jednorazowo znacznych nakładów finansowych. Cały proces może trwać dowolnie długi okres czasu, tempo prac można ściśle dopasować do harmonogramu prac innych ekip montażowych czy też możliwości finansowych inwestora. Budując system w taki sposób mamy pełną kontrolę nad ponoszonymi kosztami, sprzęt nie „leży” nie wykorzystany w magazynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5000+ Zrealizowane projekty, zapewniamy najwyższą jakość